+98 44 32257886

هیئت مدیره


Amin Maboodi Hasanluyi: Managing Director and Chairman of The Board

Sediqeh Moharrer: Vice-President

Jaleh Rahimi: Member of The Board

Amin Maboodi Hasanluyi: Member of The Board

  • امین معبودی حسنلوئی: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
  • صدیقه محرر: نائب رئیس هیئت مدیره
  • ژاله رحیمی: عضو هیئت مدیره
  • سینا معبودی حسنلوئی: عضو هیئت مدیره
طراحی سایت و بهینه سازی سایت وب رسان